Huurvoorwaarden TotaMagazine BV handelend onder TotaVilla

Huurvoorwaarden TotaMagazine BV handelend onder TotaVilla                    

Deze voorwaarden zijn er voor het beschermen van de rechten en plichten van de huurder, de verhuurder en TotaVilla. Het is daarom goed deze voorwaarden van tevoren te kennen. Dat voorkomt voor alle partijen teleurstellingen.

 

Boekingsopdracht en betaling
TotaVilla bemiddelt namens de accommodatiehouders in de vakantie verhuur van verschillende accommodaties. Iedere boekingsopdracht wordt door TotaVilla bevestigd middels een huurovereenkomst. De huursom is exclusief € 29,- reserveringskosten. De aanbetaling bestaat uit 30 % of 50 % van de huursom. Deze aanbetaling dient u binnen 8 dagen na reservering te voldoen. Het restant van de reissom 70 % of 50 % voldoet u uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de huurperiode, zodat TotaVilla tijdig de accommodatiehouder kan betalen. Bij boeking binnen 10 weken voor aanvang van de huurperiode voldoet u het totaalbedrag in één keer. Indien u uw betalingsopdracht middels internetbankieren uitvoert, dient u rekeningafschrift als betalingsbewijs. Uw rekeningafschrift en de boekingsbevestiging vormen tezamen uw volledige huurovereenkomst. Bij niet tijdige betaling is TotaVilla gerechtigd het gereserveerde object te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van toepassing.

 

Verzekering
Wij adviseren u een reis en/of annuleringsverzekering af te sluiten. De annuleringskosten en/of reisverzekering is/zijn uitsluitend van kracht indien de premie door u is voldaan en u de te verzekeren personen tijdens de reservering heeft aangemeld. Schade dient bij TotaVilla te worden aangemeld en/of gemeld te worden bij haar partner indien de reservering via derden is afgehandeld.

 

Annuleringsverzekering
Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten gaat dit in op het moment van reservering. Hierdoor bent u bij bepaalde gebeurtenissen die tot annulering noodzaken, niet langer aansprakelijk voor de huursom. Tevens krijgt u, wanneer bepaalde gebeurtenissen u tot afbreking van uw verblijf met voortijdige terugkeer noodzaken, de huursom voor de niet genoten vakantiedagen vergoed. Voor de wel en niet verzekerde gebeurtenissen verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van de desbetreffende annuleringsverzekering. De annuleringsverzekering kunt u op ieder gewenst tijdstip afsluiten. Uiteraard zijn alleen die gebeurtenissen verzekerd die niet bekend waren op het moment van afsluiten van de verzekering.

 

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Eventuele retourbetaling binnen 30 dagen maximaal.

 

Annulering door huurder bij TotaVilla
Annulering van een accommodatie via TotaVilla door de huurder dient schriftelijk of per e-mail (info@totavilla.com) te gebeuren. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde boekingskosten, annuleringskosten verschuldigd:

- Bij annulering binnen 8 weken tot 6 weken voor de dag van aankomst: 30% van de reissom;
- Bij annulering binnen 6 weken tot 4 weken voor de dag van aankomst: 50% van de reissom;
- Bij annulering binnen 4 weken tot de dag van aankomst: 80% van de reissom;

- Bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle reissom.
 

De hier bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden. We raden u dringend aan een annuleringskostenverzekering af te sluiten.
 

Annulering door TotaVilla
Indien enige omstandigheid TotaVilla noopt tot annulering van het reeds gehuurde object, zal hiervan direct telefonisch en zo nodig schriftelijk kennis worden gegeven aan de huurder onder aanbieding van een gelijkwaardig of beter object. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal TotaVilla onmiddellijk de reeds betaalde huur terugstorten, zonder dat de huurder enig meer of ander recht heeft, dan het terugvorderen van de reeds betaalde huur.

 

Wijziging / overboeking
Indien u in uw reservering wijziging(en) wenst aan te brengen geeft u dit direct door aan TotaVilla. De betreffende wijzigingen wordt (worden) u door TotaVilla schriftelijk bevestigd. Indien TotaVilla hierdoor een nieuwe huurovereenkomst moet zenden, dan worden u wijzigingskosten in rekening gebracht ad € 15,-. Wenst u over te boeken naar een ander object, dan is dit mogelijk tot twee maanden voor de aankomstdatum van het eerder gehuurde object. De hieraan verbonden kosten bedragen € 25,-. Indien u binnen twee maanden voor aankomst in het eerder gehuurde object wenst over te boeken, dan wordt dit als annulering beschouwd en zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht.

 

Bemiddeling
TotaVilla treedt tussen huurder en verhuurder slechts bemiddelend op en aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor het in welk opzicht dan ook eventueel in gebreke blijven van de verhuurder. Iedere aansprakelijkheid van TotaVilla is uitdrukkelijk uitgesloten, zowel die uit overeenkomst, als die uit de wet, met uitzondering van die aansprakelijkheid, die krachtens dwingend recht niet uitgesloten kan worden.

 

Klachten
De tekst van onze accommodaties en de teksten op deze site zijn door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat er in uw accommodatie iets niet in overeenstemming is met deze beschrijving. Dit kan tot ergernis en zelfs tot klachten leiden. In eerste instantie zal een verzoek aan de eigenaar/eigenaresse en/of de sleutelhouders om het één en ander in orde te maken, voldoende zijn. Gebeurt dit niet dan dient u direct contact op te nemen met TotaVilla in Nederland (evt. ook buiten kantooruren bereikbaar). Indien u echter, zonder direct telefonisch contact te hebben opgenomen met TotaVilla in Nederland, op eigen initiatief een ander object betrekt, dan wel het gereserveerde object verlaat, verliest u alle rechten op schadevergoeding of compensatie. Veelal is een redelijke oplossing in overleg met TotaVilla mogelijk en wordt uw vakantieplezier niet verstoord. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost of opgelost kan worden, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de bij TotaVilla geboekte reisperiode schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij TotaVilla.

 

Aansprakelijkheid
Tijdens uw verblijf in het object bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken welke tot het gehuurde object behoren. Schade door u en/of uw mede reizende veroorzaakt, zal geheel vergoed dienen te worden aan de verhuurder van het object. TotaVilla is bij voorbaat gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode alsnog aansprakelijk te stellen, indien veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de bij de huurovereenkomst genoemde huurder.

 

Algemene bepalingen
Het gehuurde vakantieverblijf kunt op de eerste aankomst dag meestal betrekken vanaf 16.00 uur. Op de laatste vertrek dag moet het vertrek om uiterlijk 10.00 uur plaatsvinden of tenzij anders overeengekomen of aangegeven door TotaVilla. Bewoning van het object met meer personen dan per huurovereenkomst is overeengekomen, is niet geoorloofd. Op bezoek komende personen mogen niet blijven overnachten zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Bij niet nakomen hiervan is de overeenkomst onherroepelijk verbroken en opgeheven, zonder recht op schadevergoeding. Groepen jongeren zijn in onze accommodaties niet toegestaan en kunnen de toegang tot de accommodatie geweigerd worden. Bij de woning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

 

Het KOPIERECHT behoort aan TotaMagazine BV handelend onder TotaVilla. Niets, gepubliceerd op deze internetsite, alsmede alle andere internetsites, welke TotaMagazine BV handelend onder TotaVilla toebehoren, alsmede alle schriftelijke publicaties van TotaMagazine BV handelend onder TotaVilla, mag dan ook zonder schriftelijke toestemming van TotaMagazine BV handelend onder TotaVilla worden overgenomen, verspreid of afgedrukt, op welke wijze dan ook.

TotaMagazine BV handelend onder TotaVilla is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, geleden door onjuiste informatie op deze internetsite, alsmede haar schriftelijke publicaties. TotaMagazine BV handelend onder TotaVilla kan ook niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bijvoorbeeld zwembaden of andere faciliteiten zijn gesloten door onvoorziene omstandigheden. Eventuele fouten of vergissingen in zowel tekst als huurprijzen op deze internetsite, alsmede schriftelijke publicaties van TotaVilla, binden TotaVilla niet.

 

KvK: 56541856

BTW: NL852177252B01